Offentleg saksgang


Gruar du deg til offentleg saksgang?

Her får du ei lita innføring. 

Grunneigaren

Når du skal setje i gong med naturmøteplassarbeid er det lurt å presentere ideen din og få på plass ein grunneigaravtale. Du finn ein avtale under "grunneigaravtalar" her på nettsida. Kor konkrete planar grunneigaren krev før de kan få på plass avtalen, vil variere. Kanskje du kan vise til denne sida for å forklare kva de ønskjer å gjere? 

Når du har ein avtale som viser at du har lov av eigaren kan du gå vidare til kommunen. 

Kommunen 1)
Utan planar om finansiering med spelemidlar:

Naturmøteplassar vert som regel tatt godt imot av byggesakshandsamaren i kommunen. Dei vil gjerne ha ei skisse over kva du har tenkt å byggje, samt ei forklaring på korleis ein vil gjere grunnarbeid og tilkomst slik at dei kan godkjenne at de startar på arbeidet.

Ofte må du ha ein dispensasjon, fordi naturmøteplassen står innanfor "100-meters beltet", altså nærmare sjø eller vatn enn det vanlegvis er lov å bygge. Dispensasjonen føreset alltid at anlegget skal vere ope for alle. Det heiter seg også at det skal vere mogleg å tilbakeføre området til naturen. (Så store sprengningsarbeid kan du ikkje rekne med å få lov til.) 

Det kan vere lurt å drøfte moglege toalettløysingar når ein først er i dialog, så slepp ein ta ein runde til på det etterpå. Sakshandsaming i kommunen kostar gjerne opp mot 7000 kroner, så hugs å ta det med i budsjettet. 

Tips: Før du besøker kommunen bør du også ha lest den delen av prosjektpakka som heiter "Er det lov?". 

Kommunen 2)
Viss de skal søkje om spelemidlar: 

De søkjer spelemidlar via kommunen, som prioriterer mellom dei innsendte søknadene og sender dei vidare til fylkeskommunen.

For å kunne søkje må plassen (anlegget) vere rullert inn i kommunale planverk, t.d. kommunen sin plan for fysisk aktivitet, og ha fått idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning i kommunen. Dette hjelper kommunen deg med! De må legge ved kostnadsoverslag og finansieringsplan.

De må også lage ein driftsplan for plassen og dokumentere at de har rett til bruk av grunnen, t.d. ein grunneigaravtale som er tinglyst og varer i minst 30 år. Meir informasjon finn de på http://www.idrettsanlegg.no/.

Vegvesenet

Vegvesenet ønskjer at du har ein plan for det som har med trafikktryggleik å gjere. I praksis gjeld dette korleis ein tenkjer at dei besøkande kan parkere. 

 

Dette går fint!