Instruksar ved uhell

Du finn verktøy for forebygging i menyen.

 

 1. Ta leiing, skaff oversikt.

 2. Bedøm raskt behovet for førstehjelp og sett i gang dette.

 3. Organiser arbeidet og fordel oppgåver.

 4. Sikre skadestaden.

 5. Varsle nødvendige naudetatar. Telefon 113 er alltid open for å hjelpe deg å vurdere situasjonen.

 

BRANN: 110

POLITI: 112

AMBULANSE: 113

 

 

FORDEL DESSE OPPGÅVENE:

 

 • Ta vare på dei andre leiarane og deltakarane.

 • Varsle beredskapsleiar dersom han/ho ikkje er tilstades. 

 • Føre logg undervegs.

 • Vere i kontakt på ulykkesstaden og tilgjengeleg på telefon.

 • Varsle andre på varslingslista (ligg nederst, scroll ned).

 • Hjelpe involverte til å kontakte sine næraste. 

 

NB: Ved større hendingar skal pårørande til forulykka og skadde bli varsla av politi, sjukehus eller prest.

 

 

MEDIA:

 • Ikkje still deg til rådigheit for pressa. Vis pressa til politi eller generalsekretær i 4H Norge.

 • Sørg for at medlemmar og pårørande skjermast frå presse.

 • IKKJE offentleggjer navn på hardt skadd eller omkommen person, det er politiet si oppgåve.

 

 

Instruksar for konkrete hendingar:

Instruksane er henta frå 4H Norge sin BEREDSKAPSPLAN.

 

leteaksjon ved savnet deltaker:

 1. Hvor ble personen(e) sist sett? Gå raskt igjennom dette med alle deltakerne.

 2. Forsøk å avgrense området.

 3. Er situasjonen uoversiktlig eller kritisk, ring 112 straks!

 4. La minst én leder bli igjen med medlemmene. Disse holder seg i ro på leirplassen, eller tilsvarende.

 5. Resten av lederne og de eldste medlemmene fordeler leteområdene mellom seg. Gå alltid to og to sammen! Avtal en samling minst hvert 15. minutt.

 6. Etter 30 minutters leting skal politiet ringes på telefonnummer 112.

 7. Informer politiet grundig og systematisk og vær tilgjengelig.

 8. La politiet bestemme hvor lenge og hvor dere skal lete videre etter varsling. Overlat ansvaret for leteaksjonen til politiet, det er deres ansvar.

 

 

grenseoverskridende seksuell atferd og overgrep mot barn og unge:

I saker som gjelder grenseoverskridende seksuell atferd eller seksuelle overgrep mot barn og unge, må det utvises varsomhet. Dersom du som ansatt eller frivillig i 4H får kjennskap til en slik situasjon, forholder du deg til følgende:

 1. Gå forsiktig fram, og behold roen.

 2. Få oversikt over hva som har hendt, og gjør om mulig notater. Ta kontakt med nærmeste leder.

 3. Nærmeste leder kontakter 4H Norge v/ Generalsekretær eller administrasjonsleder for å få råd om hvordan situasjonen skal håndteres videre. Telefonliste lenger nede. 

 4. Dersom et barn eller en ungdom betror seg til deg, må du lytte og ta det du hører på alvor. Du må aldri love at du ikke skal si det videre. Si heller at du vil hjelpe så godt du kan, og at du vil stille opp for den det gjelder.

 5. Mistanke om at en mindreårig er utsatt for seksuelle overgrep, f.eks. ved en betroelse til deg kan sendes som bekymringsmelding til lokalt barnevern, eller tas opp med helsesøster eller øvrig hjelpeapparat i kommunen.

 6. Politiet skal varsles når det foreligger mistanke om grove overgrep som voldtekt, voldtektsforsøk eller andre mulige strafferettslige forhold hvor etterforskning kan være påkrevet. Politiet vil kunne koble inn barnevern og annet hjelpeapparat i saker som gjelder mindreårige.

 7. I voldtektssaker må voldtektsmottak kontaktes, slik at det kan sikres bevis og gis oppfølging og behandling. Kontakt legevakten snarest mulig, den vil videreformidle informasjon om nærmeste voldtektsmottak.

 

 

Varslingsliste for 4H Norge:

 

Ring organisasjonsrådgjevar i fylket, fylkesstyreleiar, evt. klubbrådgjevar A i aktuell 4H-klubb, eller eigar av aktuell 4H-gard først om du har telefonnummeret tilgjengeleg. 

Her finn du telefonnummer til alle som jobbar i sekreteriatet i 4H Norge

Her finn du kontaktinfo til fylka (ligg nederst på kvar fylkesside)


 

Når situasjonen er under kontroll:

 

 1. Skriv rapport frå hendinga.
   
 2. Be andre vaksenleiarar om å skrive hendingsrapport.
   
 3. Vurder behov for vidare oppfølging av involverte, i samarbeid med fylkeskontoret. Hugs å ta omsyn til dine eigne behov også.
   
 4. Kartlegg behov for å arrangere eit møte for involverte der det blir informert om krisehandteringa og hendingsforløpet i krisa. Eit slikt møte bør arrangerast i samarbeid med fylkeskontoret.

 

Dette er kun enkle verktøy til bruk i stressa situasjonar. For førebuande arbeid og utfyllande informasjon, bruk den fullstendige beredskapsplanen til 4H Norge

Tiltakskort.