Frivillig leiar og ansvar

Foto: Else Steig

Foto: Else Steig

Lurer du på kva ansvar ein eigentleg tek på seg når ein er frivillig leiar eller organiserer frivillige aktivitetar? 

Dette spørsmålet har Norges klatreforbund fått ein advokat til å gjere greie for. Eit utdrag, som er henta frå klatring.no, kan du lese her:


I hovedsak kan vi si at det dreier seg om fire plikter som arrangørene må oppfylle:

Opplysningsplikt:
Deltakerne skal gis tilstrekkelig informasjon til at de selv kan ”vurdere sikkerheten ved arrangementet og eventuelt sikre seg mot fare, med mindre dette klart fremgår uten slik informasjon”. Deltakerne må altså få klart for seg nøyaktig hva tilbudet går ut på, hvilke risiki som kan foreligge (utover de som er åpenbare), hva som er arrangørens ansvar og hva som er deltakernes eget ansvar, samt hva som kreves av deltakerne.

Aktsomhetsplikt:
Denne omfatter stort sett den samme aktsomheten vi er pålagt på alle livets områder, nemlig å gjøre det vi med rimelighet kan forventes å gjøre for å unngå å utløse ulykker.

Kunnskapsplikt:
Arrangøren skal ha tilstrekkelig kjennskap til risiki forbundet med arrangementet og kompetanse til å yte forbrukertjenesten på en forsvarlig måte. Arrangøren må også passe på at engasjerte instruktører/turledere/ledsagere har tilstrekkelig kompetanse og ”tilgang til nødvendig utstyr og materiale”. Det er opp til arrangøren å vurdere hva som er ”tilstrekkelig kompetanse”.

Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak:
Arrangøren skal gjøre en systematisk vurdering av hvilke risiki for helseskade som kan forekomme eller oppstå, og treffe de tiltakene som anses fornuftige og nødvendige for å forebygge disse.

Som utredningen viser, pålegges arrangørene også noen administrative tiltak som vi ikke går nærmere inn på her, inkludert skriftlig dokumentasjon av enkelte ting.


Legg merke til at det står at deltakarane skal vere opplyst. Når det gjeld barn og unge skal sjølvsagt foreldre eller føresette ha same informasjon, slik at dei kan vurdere aktiviteten.

Her kan du lese teksten i si heilheit på sidene til Norges Klatreforbund.

Her kan du lese notatet frå Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA.