Moms og rekneskap


I praksis  er det tre ting som er viktig å vite om moms og naturmøteplass:

  1. Hugs å avklare med entrepenør / andre om pristilbod er med eller utan moms.

  2. Du får ikkje momskompensasjon på bygningsmidlar, men kan få det på anna utstyr som t.d. kanoar.

  3. Beløpet ein eventuelt får att på momsen er ukjent, kjem lenge etter bygginga og er som oftast eit ganske lite beløp. Dette kjem av at summen som er tilgjengeleg for momskompensasjon er fast, og vert fordelt etter kor mange som søker.

Om ein set i gong eit stort byggeprosjekt er det naturleg at prosjektet har eige rekneskap. Då må dette sendast til 4H Norge saman med årsrekneskapen (viss det er ein 4H-klubb). 

Er naturmøteplassen ei utvikling og innkjøp av utstyr over tid, så går innkjøpa inn i driftsrekneskapen til klubben/laget. 

Du kan lese meir om moms, kva det er og korleis det virkar for frivillege organisasjonar på skatteetaten sine nettsider.